Ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Open menu

O ρόλος των ΟΜΕΑ των τμημάτων είναι ουσιαστικός και καίριος για τη λειτουργία της διασφάλισης ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: οι ΟΜΕΑ είναι εκείνες που συντάσσουν τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων, οι οποίες θα δώσουν την απαραίτητη τροφοδότηση με πληροφορία στα θεσμικά όργανα του Τμήματος (Γενική συνέλευση, Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης) αλλά και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος ώστε να θεραπευθούν τυχόν αδυναμίες και να εφαρμοσθούν σε γενικότερη κλίμακα οι καλές πρακτικές.

Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η εργασία των ΟΜΕΑ και να παράγονται εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης οι οποίες θα συμβάλλουν στη διασφάλιση και βελτίωση ποιότητας στο ίδρυμα, θα πρέπει στις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης να περιλαμβάνονται οι πλέον χρήσιμοι δείκτες απόδοσης της λειτουργίας των τμημάτων, να αναδεικνύονται εκείνοι που χρήζουν περαιτέρω προσοχής (ιδιαίτερα αυτοί που υπολείπονται σημαντικά, αλλά και αυτοί που σηματοδοτούν άριστες επιδόσεις) και θα πρέπει να θεσμικά όργανα των τμημάτων να επιλαμβάνονται των ζητημάτων που εντοπίζονται στον κατάλληλο χρόνο. Προς αυτή την κατεύθυνση το παρόν παραδοτέο καταγράφει τους κύριους δείκτες απόδοσης με βάση τόσο τη δομή των εσωτερικών αξιολογήσεων που υποδεικνύει η Α.ΔΙ.Π. όσο και με πρακτικές που υιοθετούνται ευρέως από ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού, ενώ παρέχει και κατευθύνσεις για τους τρόπους που η παρακολούθηση των συγκεκριμένων δεικτών μπορεί να υλοποιηθεί, όπου κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο. Επιπρόσθετα, το παραδοτέο παρέχει κατευθύνσεις σε σχέση με την αξιοποίηση των εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης, συνδέοντας τα επί μέρους αποτελέσματά τους με τα θεσμικά όργανα στα οποία κρίνεται προσήκον να εισαχθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Περαιτέρω, με βάση την εμπειρία που έχει αποθησαυριστεί από τη λειτουργία του μέχρι τώρα λειτουργούντος συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων και ειδικότερα λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ζητήματα που έχουν ανακύψει από την ημιβέλτιστη καταχώρηση των προγραμμάτων σπουδών στο πληροφοριακό σύστημα γραμματειών, περιγράφονται καλές πρακτικές καταχώρησης των προγραμμάτων σπουδών στο πληροφοριακό αυτό σύστημα. Με βάση τις καλές πρακτικές αυτές διευκολύνεται σημαντικά η εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων για τις ποιοτικές διαστάσεις εκάστου διδασκομένου μαθήματος, ενώ ακόμη διευκολύνεται η διαχρονική παρακολούθηση της πορείας του μαθήματος.

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από τις δράσεις διερεύνησης της μετάπτωσης των δεδομένων από το έως άρτι χρησιμοποιούμενου σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων στο νέο σύστημα και η αναφορά ολοκληρώνεται με τη σύνοψη των δράσεων και την εξαγωγή των συμπερασμάτων.

 

espa-logo