Ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Open menu

Στην παρούσα αναφορά παρουσιάζεται η καταγραφή των ποιοτικών προτύπων του συστήματος αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση των ποιοτικών προτύπων που σχετίζονται με τις υπό αξιολόγηση διαδικασίες, καθώς και τον καθορισμό του τρόπου ικανοποίησης των εν λόγω προτύπων και προδιαγραφών. Συγκεκριμένα, στην παρούσα αναφορά εντοπίζονται και αναλύονται τρεις βασικοί άξονες του συστήματος αξιολόγησης που περιλαμβάνουν:

  • Tον αρχικό σχεδιασμό ποιότητας, ο οποίος βασίζεται σε μεγάλο μέρος του στα πρότυπα που καθορίζονται από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης (ΑΔΙΠ) της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και τροποποιείται ή επεκτείνεται με βάση την ανατροφοδότηση από τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.
  • Tον καθορισμό των στόχων του συστήματος αξιολόγησης τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος όσο και σε επίπεδο ακαδημαϊκών μονάδων, και τη σύνδεση των στόχων αυτών με τη στρατηγική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠαΠελ). Επιπλέον θα αναλυθούν οι μετρικές που θα λαμβάνονται υπόψιν για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων αυτών.
  • Tη βελτίωση της καταγραφής μετρικών που είναι απαραίτητες για το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης. Η βελτίωση συνίσταται στην αποσαφήνιση ή/και την ποσοτικοποίηση συγκεκριμένων μετρικών, καθώς και στην προσθήκη μετρικών σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του ΠαΠελ. Η ανάλυση εξειδικεύεται σε τέσσερις ενότητες που αφορούν στην ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, του διδακτικού έργου, του ερευνητικού έργου και των λοιπών υπηρεσιών των ακαδημαϊκών μονάδων του ΠαΠελ. Τέλος στα πλαίσια της εν λόγω βελτίωσης, προτείνεται η αυτοματοποίηση συλλογής στοιχείων, η απλοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών και η βελτίωση της αναπαράστασης των μετρικών, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν στην παρακολούθηση της εξέλιξης δεικτών και μετρήσιμων στατιστικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΠαΠελ συνεργάστηκε με τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων του ΠαΠελ, τόσο στην ανάλυση των επιμέρους αξόνων, όσο και στα πλαίσια του συνολικού σχεδιασμού ποιότητας. Τέλος, οι προτεινόμενες διαδικασίες και διεργασίες βασίζονται στα πρότυπα της ΑΔΙΠ, είναι σε συμφωνία με τις οδηγίες της ΑΔΙΠ και επεκτείνουν, αναθεωρούν ή τροποποιούν (έχοντας ως στόχο την κάλυψη των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του ΠαΠελ) υπάρχουσες μετρικές και μετα-μετρικές που είναι ήδη σε χρήση από την ΑΔΙΠ.

 

espa-logo